Privacy Statement

 STICHTING AOVER DE GÄÖT

Stichting Aover de gäöt, gevestigd te Voorst en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70996016, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Stichting Aover de gäöt met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

  1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Stichting Aover de gäöt persoonsgegevens verwerkt:

a. (potentiële) deelnemers aan projecten;

b. bezoekers aan evenementen van de Stichting Aover de gäöt;

c. bezoekers van de website: www.aover-de-gaot.eu.;

d. vrijwilligers;

e. projectpartners en haar medewerkers;

f. alle overige personen die met Stichting Aover de gäöt contact opnemen of van wie Stichting Aover de gäöt persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

  1. Verwerking van persoonsgegevens

Stichting Aover de gäöt verwerkt persoonsgegevens die:

a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;

b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere instanties;

c. met toestemming van de betrokkene door de verwijzer (bijvoorbeeld) onderwijsinstelling persoonlijk, telefonisch of digitaal aan de praktijk zijn verstrekt;

d. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Stichting Aover de gäöt zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt. Deze gegevens worden opgenomen in een generieke reportage en zijn niet herleidbaar naar de betrokkene als individuele bezoeker.

e. een betrokkene zelf of een relatie van betrokkene met diens toestemming (zoals ouder(s) en/of voogd) heeft verstrekt.

  1. Doeleinden verwerking

De Stichting Aover de gäöt verwerkt persoonsgegevens waarvoor een rechtmatige grondslag aanwezig is. Dat betekent dat de verwerking alleen doorvoor mag plaatsvinden. Voor Stichting Aover de gäöt betekent dat dit persoonsgegevens alleen mogen verwerkt

a. om een verplichting na te komen die in de wet staat;

b. voor de uitvoering van een overeenkomst waar de betrokkene onderdeel was;

c. om een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de betrokkene te bestrijden;

d. wanneer de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de specifieke verwerking;

e. de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke of een derde.

f. voor het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikers-statistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;

  1. Rechtsgrond

De Stichting Aover de gäöt verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

b. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

  1. Verwerkers

Stichting Aover de gäöt kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Stichting Aover de gäöt persoonsgegevens verwerken. Stichting Aover de gäöt sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

  1. Persoonsgegevens delen met derden

Stichting Aover de gäöt deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van het project (bijvoorbeeld subsidieverstrekking) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Stichting Aover de gäöt deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

  1. Doorgifte buiten de EER 

Stichting Aover de gäöt geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Stichting Aover de gäöt ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

  1. Bewaren van gegevens

Stichting Aover de gäöt bewaart persoonsgegevens (lokaal op eigen computer) niet langer dan nodig is. Stichting Aover de gäöt hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

a. subsidieadministratie, 10 jaar – artikel 4:69 Awb;

b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van   de gegevens – artikel 52 AWR;

c. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;

d. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;

e. bezoekers van de website: 12 maanden na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

  1. Wijzigingen privacystatement

Stichting Aover de gäöt kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Stichting Aover de gäöt gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

  1. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Stichting Aover de gäöt te verzoeken persoons-gegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Stichting Aover de gäöt door een e-mailbericht te sturen naar aover-de-gaot@gmail.com

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Stichting Aover de gäöt persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Stichting Aover de gäöt door een e-mailbericht te sturen naar aover-de-gaot@gmail.com Een klacht wordt getracht naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Translate »